ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಸಿರು ದೋಸೆ|Healthy green dosa|Healthy breakfast recipe in Kannada|ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ದೋಸೆ

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಸಿರು ದೋಸೆ|Healthy green dosa|Healthy breakfast recipe in Kannada|ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ದೋಸೆ

#RPNVlogs
Hi friends,
ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ RPN Vlogs ಗೆ ಸ್ವಾಗತ.
ಇವತ್ತಿನ healthy breakfast vlog ಇಷ್ಟ ಆದರೆ like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, comment ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೇ support ಮಾಡಿ.
Please subscribe my channel
Thank you🙏🙏

Subscribe link👇
https://www.youtube.com/channel/UCJ793AWU51hg1YYaPxr0j7g
#RPNVlogs, #paneercheesparata, #phalapushpapradarshana

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.

Advertise Here

Free Fit/Healthy Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

To Loose Weight

Advertise Here

For Kids

For Breakfast

Advertise Here